yuewanluxiaoxue 的最新回复

符号意识的培养是一个长期的发展过程,贯穿于数学学习的始终,不可急于求成,在小学中高年级符号意识的培养进入一个新的阶段,由之前的感性认识,形象思维进升到抽象理性的阶段,使学生逐渐学会用数学符号表示数学语言,用数学符号理解数学语言,用固定的数学符号表示数学中的一些数量关系,并且能灵活的变通与运用。

关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   71 人在线   最高记录 89   ·     选择语言  ·     选择编辑器
创意教育工作者们的社区
World is powered by education
VERSION: · 7ms · UTC 20:15 · PVG 04:15 · LAX 13:15 · JFK 16:15
♥ Do have faith in what you're doing.